Je čas na inú drogovú politiku

dvere Spoločnosť Team Inc.

2022-06-24-Je čas na inú drogovú politiku

Holandsko - od pána Kaj Hollemans (Právne poradenstvo KH) (stĺpce Khla).

Dňa 21. júna 2022 sa Snemovňa reprezentantov hlasovala o návrhu od poslanca Joosta Snellera (D66). Tento návrh bol schválený čo znamená, že vláda je požiadaná, aby preskúmala, ako možno vytvoriť možnosť rýchlejšie a efektívnejšie regulovať predaj a držbu nových vysoko rizikových látok. Návrh je v tomto zmysle zaujímavý, pretože uzatvára priepasť medzi (neschopnosťou) nič nerobiť a úplným zákazom.

Regulácia, ako je stanovenie vekovej hranice pri predaji, množstevné obmedzenia, zákaz reklamy či povinná zdravotná výstraha, prispievajú k znižovaniu poškodenia zdravia novými vysoko rizikovými látkami. Pridanie zoznamu 0 do zákona o ópiu pre nové vysoko rizikové látky, na ktoré sa takéto opatrenia budú vzťahovať, dočasne alebo inak, by skutočne mohlo byť užitočným doplnkom súčasného právneho rámca.

To by bolo napríklad dobré riešenie pre oxid dusný (smiešny plyn), ktorý bude čoskoro spadať do pôsobnosti zákona o ópiu, s výnimkou niekoľkých právnych aplikácií. Vďaka tomu je takmer celá výroba, obchod a predaj rajského plynu nezákonné. Ak by bol predaj a používanie oxidu dusného od začiatku lepšie regulované situácia sa nevymkla z rúk a problémy áno

okolo oxidu dusného bol menší. Za posledných 7 rokov však národná vláda napriek výzvam nedokázala oxid dusný nijako regulovať sektora na tento účel. Od začiatku mala národná vláda na mysli iba jeden cieľ: umiestniť oxid dusný na zoznam II zákona o ópiu. Návrh je teraz predložený na radu Štátnej rady. Čiastočne vzhľadom na kritické parlamentné otázky týkajúce sa tohto návrhu očakávam, že Štátna rada bude mať stále nejaké výhrady k návrhu alebo vysvetleniu a že je potrebná zmena alebo doplnenie, ale nakoniec bude oxid dusný zaradený do zoznamu II zákona o ópiu. Očakáva sa, že zákaz nadobudne účinnosť 1. januára 2023.

Štátna rada

Štátna rada má výhrady aj k ďalšiemu návrhu vlády. Rada je 8. júna 2022

o zmene a doplnení zákona o ópiu v súvislosti s doplnením tretieho zoznamu s cieľom bojovať proti výrobe a obchodovaniu s novými psychoaktívnymi látkami (NPS). Tento návrh je známejší ako zákaz skupín látok.

Štátna rada vo svojom odporúčaní poznamenáva, že RIVM už v roku 2012 na žiadosť ministerstva zdravotníctva, sociálnych vecí a športu vykonal výskum výhod a nevýhod rôznych možností všeobecnej kriminalizácie NPS. RIVM potom dospel k záveru že zavedenie generického systému sa neodporúča.

Podľa Štátnej rady nie je všeobecný zákaz založený na preukázanej škodlivosti všetkých látok, na ktoré sa zákaz vzťahuje. Koniec koncov, presné zdravotné riziká NPS nie sú známe, pretože sa často týka nových látok. Všeobecný zákaz je navyše založený na princípe predbežnej opatrnosti: zakázané sú skupiny látok, ktoré podľa vlády predstavujú nepreukázanú hrozbu pre verejné zdravie.

Zarážajúce je, že Štátna rada v tejto súvislosti neuvádza, že systém zákona o ópiu neumožňuje zakázať určité látky na základe zásady predbežnej opatrnosti. Veď základnou zásadou ópiového zákona je, že látky možno zaradiť do pôsobnosti ópiového zákona len vtedy, ak sa preukáže, že tieto látky ovplyvňujú vedomie ľudí a ak ich užívajú, môžu viesť k poškodeniu zdravia a škoda pre spoločnosť.

Efektívne a efektívne

Štátna rada návrhu zákona vytýka aj ďalšie body. Návrh prináša veľké množstvo látok do pôsobnosti zákona o ópiu. Vláda tým ustupuje od kritéria preukázanej škodlivosti pre verejné zdravie. Takáto radikálna zmena môže byť podľa Štátnej rady opodstatnená, ak sa preukáže, že navrhovaná zmena je účinná a efektívna. Vysvetlenie v tomto smere chýba.

Aby bolo možné posúdiť pridanú hodnotu návrhu zákona, je podľa Štátnej rady dôležité najmä to, aby bol výber skupín látok, ktoré sa majú zakázať, efektívny. To si vyžaduje, aby skupiny látok neboli príliš veľké. Keďže sa skupiny látok zväčšujú, je potrebných viac výnimiek a výnimiek. Koniec koncov, nie všetky látky, ktoré patria do skupín zakázaných látok, majú len nelegálne použitie.

Podľa Štátnej rady vysvetlenie tiež neobsahuje žiadne informácie o počte látok, ktoré by podľa očakávania mali spadať pod zákaz, ale ktoré nie sú vôbec škodlivé alebo majú právne uplatnenie. Z vysvetliviek teda nie je možné vyvodiť, do akej miery bude zákaz vybraných skupín látok účinný a do akej miery návrh zákona prinesie len obmedzené zvýšenie počtu výnimiek.

Poskytovanie informácií

Zákaz skupín látok sa tiež vysvetľuje menej ľahko ako zákaz jednej konkrétnej látky. Z pohľadu občana je dôležité, aby prebehla jasná komunikácia o tom, ktoré konkrétne látky spadajú pod zákaz skupiny látok. Väčšina občanov to nebude vedieť, pretože si to vyžaduje odborné znalosti. Na to, aby bol návrh zákona účinný, je preto potrebný jasný komunikačný proces. Občan by mal byť primerane informovaný o všetkých látkach, na ktoré sa vzťahuje všeobecný zákaz. Vysvetlenie to nerieši.

Správne informovanie občanov o tom, ktoré konkrétne látky spadajú pod všeobecný zákaz, predstavuje pre vládu veľkú výzvu. Je ťažké to konkretizovať práve preto, že zákaz skupín látok sa potenciálne týka mnohých rôznych látok. Všetky tieto látky budú čoskoro zakázané. Bez toho, aby ste si to uvedomovali, môžete ako občan čeliť prísnym trestom alebo odsúdeniu. Toto je veľmi opodstatnený bod Štátnej rady, pretože občanovi musí byť jasné, čo presne je trestné v zákone o ópiu. To určite platí pre vysoké kriminálne hrozby.

správa RIVM

V roku 2012 RIVM zverejnil správu o výhodách a nevýhodách zavedenia rôznych foriem všeobecného zákazu NPS. V tom čase to viedlo k záveru, že všeobecná kriminalizácia všetkých NPS nie je možná, pretože v dôsledku toho by boli zakázané stovky spojení. Vo vysvetlení nie je uvedené, ako sa RIVM podieľal na príprave tohto návrhu. Podľa Štátnej rady to vyvoláva otázku, do akej miery by už neplatili nevýhody všeobecného zákazu, ktoré sa v tom čase spomínali v správe RIVM.

Vzhľadom na relevantnosť správy RIVM pre návrh zákona Štátna rada odporúča podrobnejšie preskúmať nevýhody opísané RIVM a zdôvodniť, prečo by sa na to teraz malo pozerať inak. Divízia tiež odporúča uviesť dôvody vo vysvetlení, prečo RIVM nebol požiadaný o opätovné poradenstvo o vhodnosti kriminalizácie troch navrhovaných skupín látok.

Správa RIVM popisuje celkovo 9 nevýhod. Mám podozrenie, že vláda na túto správu zámerne nereagovala. Na základe tejto správy RIVM nemá návrh šancu na úspech. Vládu na to upozornili viaceré strany v roku 2020 počas konzultácie ale rozhodol sa s tým nič nerobiť. To vyvoláva otázku, do akej miery vláda berie kritiku tohto návrhu zo strany spoločnosti a akademickej obce vážne. Je dobré, že si to Štátna rada všimla a opäť na to upozorňuje.

Voľný pohyb tovaru

Štátna rada kritizuje aj ďalší bod. Návrh zákona je obmedzením voľného pohybu tovaru. Takéto obmedzenie musí byť odôvodnené. Vysvetlenie odkazuje na dva dôvody odôvodnenia: ochranu verejného zdravia a ochranu verejného poriadku. Oba dôvody na odôvodnenie sú podľa Štátnej rady nedostatočne odôvodnené.

Na odôvodnenie obmedzenia voľného pohybu tovaru sa vysvetlenie týka predovšetkým ochrany verejného zdravia. Treba poznamenať, že nie je isté, že všetky látky zo zakázaných skupín látok sú skutočne zdraviu škodlivé. Na základe zásady predbežnej opatrnosti by však podľa vlády bolo opodstatnené látky zakázať, pokiaľ nie je jasné, či sú zdraviu škodlivé.

Štátna rada správne poukazuje na to, že zásada predbežnej opatrnosti vyžaduje prinajmenšom, aby bola pravdepodobná skutočná škoda na zdraví osôb. V dôvodovej správe sa však neuvádzajú žiadne vedecké údaje, ktoré by zdôvodňovali škodlivosť látok, ktoré patria do navrhovaných skupín látok. Presné zdravotné riziká týchto nových látok podľa vysvetlenia ešte nie sú zmapované.

Štátna rada odporúča ďalšie zdôvodnenie, že návrh zákona je potrebný na ochranu verejného zdravia, pričom preskúma vierohodnosť, že zakázané skupiny látok predstavujú reálne riziko pre verejné zdravie, a v prípade potreby návrh novelizuje.

Po druhé, vysvetlenie sa týka ochrany verejného poriadku v Holandsku. Návrh zákona by bol vhodný na ochranu tohto záujmu, pretože prokuratúra dostane možnosť stíhať osoby, ktoré konajú v rozpore s návrhom zákona. Návrh zákona tak bojuje proti organizovanému zločinu, ktorý môže mať rušivý vplyv na holandskú spoločnosť.

Okrem toho, že ide o kruhové uvažovanie (v konečnom dôsledku nejde o trestný čin, pretože tieto látky ešte nespadajú pod ópiový zákon), apel na ochranu verejného poriadku nie je v judikatúre ľahko prijímaný. Musí existovať „skutočná a dostatočne vážna hrozba ovplyvňujúca základný záujem spoločnosti“. Podľa Štátnej rady je motivácia pre toto kritérium opäť nedostatočná.

V žiadnom prípade nie je isté, že zapojenie zločineckých organizácií do určitých tovarov alebo služieb musí vždy viesť k zákazu týchto tovarov alebo služieb. Podľa Štátnej rady by vysvetlenie malo ďalej vysvetliť, prečo je v tomto prípade potrebná ochrana verejného poriadku prostredníctvom navrhovaného zákazu.

Signály

Vo všeobecnosti súhlasím s radou Štátnej rady. Návrh nie je vo viacerých ohľadoch dostatočne motivovaný a vláda s príspevkami rôznych strán počas konzultácií takmer nič neurobila.

Tento týždeň polícia argumentovala regulovať trh s drogami počas a stretnutie Leap Europe a objavil sa správa nezávislých think tank Myslenie navrhuje regulovať domácu ponuku kanabisu aj extázy. To zvyšuje dôveryhodnosť a účinnosť protidrogovej politiky. Nie všetky lieky vyžadujú rovnaký prístup.

Reguláciou buriny a extázy možno podľa správy odviesť od zločincov ročne zisky v stovkách miliónov eur a riešiť následky drogovej trestnej činnosti: skládkovanie odpadu v prírode, mladí ľudia, ktorí odídu zo školy, aby obchodovali s drogami . Okrem toho užívatelia extázy prichádzajú menej do kontaktu s drogovými dílermi a menej často prichádzajú do kontaktu s inými škodlivejšími látkami, ako sú speed, GHB a pervitín.

V tomto duchu je aj návrh na doplnenie zoznamu 0 do zákona o ópiu. Regulácia, ktorou vláda stanovuje prísne pravidlá pre výrobu, distribúciu a predaj určitých látok, je lepšou alternatívou ako úplný zákaz. To by bol dar z nebies aj pre NPS.

V Spojenom kráľovstve viedlo zavedenie skupinového zákazu látok k nárastu užívania drog. Dva roky po zavedení zákazu dosiahla úmrtnosť na nečistú MDMA, kokaín a opiáty nový rekord. Od „Preskúmanie zákona o psychoaktívnych látkach z roku 2016“ z novembra 2018 ukazuje, že nárast NPS v Spojenom kráľovstve sa po zavedení zákona o psychoaktívnych látkach nezmenšil a že distribúciu nových psychoaktívnych látok vo veľkej miere prevzali pouliční obchodníci.

Samotné ministerstvo vnútra priznalo, že ciele „harm reduction“ neboli dosiahnuté. Ak je to výsledok zákazu skupín látok, ktorý navrhla vláda, potom by ma zaujímalo, aké je zdôvodnenie tohto návrhu.

Čas na inú drogovú politiku

Je načase, aby politici v Haagu zobrali tieto rady a signály vážne a začali uvažovať o inom prístupe k drogovej problematike, v rámci ktorej vláda monitoruje a reguluje trh, namiesto toho, aby ho prenechali bezohľadným zločincom. Je načase, aby vlády brali ochranu zdravia používateľov vážne, namiesto toho, aby sa ľudia cítili vinní za maskovanie zlyhania súčasných politík. Je skrátka čas na inú drogovú politiku.

Súvisiace články

Zanechať komentár

[adrate banner="89"]