skip to Main Content
Menu
De Wiet Van De Remmende Voorsprong

De wiet van de remmende voorsprong

Bericht Series: Column - mr. Kaj Hollemans (KHLA)

Door mr. Kaj Hollemans, KH Legal Advice (@KHLA2014)

Afgelopen week is het Ontwerpbesluit houdende regels over het experiment gesloten coffeeshopketen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het Ontwerpbesluit vormt een uitwerking van het wetsvoorstel experiment gesloten coffeeshopketen dat op 22 januari 2019 is aangenomen door de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer heeft nu de mogelijkheid om zich gedurende 4 weken uit te spreken over het Ontwerpbesluit, voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State wordt gestuurd. Net als Kamerlid Vera Bergkamp (D66) verwacht ik dat de Tweede Kamer gebruik zal maken van deze mogelijkheid en dat er een apart overleg (AO) komt met het kabinet over het Ontwerpbesluit. De voorhang van het Ontwerpbesluit staat al geagendeerd voor de procedurevergadering van de VWS commissie van de Tweede Kamer op 24 april 2019.

Het Ontwerpbesluit bevat een paar opvallende wijziging ten opzichte van de consultatieversie van november 2018. Het kabinet heeft op sommige punten duidelijk rekening gehouden met de input van de verschillende partijen.

Grenzen van het experiment

Maximaal 10 gemeenten mogen meedoen aan het experiment. Als grensgemeenten worden aangemerkt alle gemeenten die aan de grens met Duitsland of België liggen. Grensgemeenten die willen meedoen met het experiment zijn verplicht het ingezetenencriterium te hanteren. Dat betekent dat het straks alleen is toegestaan toegang te verlenen tot coffeeshops of cannabis te verkopen aan personen die in Nederland wonen. Alle coffeeshops die zijn gevestigd in de deelnemende gemeenten moeten meedoen aan het experiment. Hierdoor zullen gemeenten als Venlo, Groningen, Amsterdam, Rotterdam en Tilburg in ieder geval niet meedoen aan het experiment. Hoeveel gemeenten straks wel willen meedoen aan het experiment valt nog te bezien.

Vier fases

Het experiment bestaat uit een voorbereidingsfase, een overgangsfase, een uitvoeringsfase en een afbouwfase. De verwachting is dat het wetsvoorstel op 1 januari 2020 in werking zal treden. Op dat moment begint de voorbereidingsfase. Nadat de wet (en het besluit) in werking zijn getreden, kunnen cannabistelers een vergunning aanvragen. Om te kunnen worden geselecteerd als teler moet een ondernemingsplan worden ingediend. Daarnaast moeten telers voldoen aan een heleboel andere voorwaarden. Voor advies over de aanvraagprocedure of voor een overzicht van alle eisen kunt u contact opnemen met KH Legal Advice.

Een van de meest opvallende wijzigingen ten opzichte van de consultatieversie is dat een verleende aanwijzing uitsluitend geldt voor de aangewezen teler en niet kan worden overgedragen aan een ander.

Als de telers eenmaal zijn aangewezen mogen ze starten met de voorbereidingen van de teelt van cannabis. Voordat begonnen kan worden met de uitvoering van het experiment zullen de aangewezen telers voldoende voorraad moeten hebben. De verwachting is dat de voorbereidingsfase ten minste een jaar in beslag zal nemen.

Na de voorbereidingsfase volgt een (korte) overgangsfase. Deze overgangsfase duurt maximaal 6 weken en eindigt zodra de uitvoeringsfase begint. Gedurende de overgangsfase mogen de coffeeshops in de deelnemende gemeenten naast legaal geteelde cannabis ook gedoogde cannabis in voorraad hebben en verkopen. Ook dit is een opvallende wijziging ten opzichte van de consultatieversie. Er is gehoor gegeven aan de oproep van verschillende partijen om gedurende het experiment de cannabis van de aangewezen telers geleidelijk toe te voegen aan het assortiment van de coffeeshops in de deelnemende gemeenten. Op die manier bied je consumenten de keuze en bied je coffeeshops de ruimte. Een termijn van 6 weken is (te) kort, maar in ieder geval komt er geen “clean sweep”.

Er wordt geen maximum of minimum gesteld aan het gehalte werkzame stoffen (THC en CBD). Wel moeten deze gehaltes duidelijk op de verpakking worden vermeld. Elke aangewezen teler kan aan elke deelnemende coffeeshop leveren en elke deelnemende coffeeshop kan bij elke aangewezen teler bestellen.

De uitvoeringsfase van het experiment duurt 4 jaar. Het kabinet kan de uitvoeringsfase met anderhalf jaar verlengen. Na de uitvoeringsfase begint de afbouwfase. Gedurende deze fase mogen coffeeshops naast legaal geteelde cannabis ook weer gedoogde cannabis in voorraad hebben en verkopen. Aan het einde van de afbouwfase moet de situatie weer zijn zoals voor het begin van het experiment.

Tijdlijn

Dit jaar worden maximaal 10 gemeenten aangewezen die mogen deelnemen aan het experiment. Vervolgens worden in 2020 ten hoogste 10 telers aangewezen. Dat proces zal zeker een half jaar gaan duren. Daarna mogen de aangewezen telers beginnen met telen en kunnen ze een voorraad gaan opbouwen. In de zomer van 2021 komt er een overgangsfase van 6 weken en daarna begint het experiment. Vanaf dat moment mogen de coffeeshops in de deelnemende gemeenten alleen nog maar legaal geteelde cannabis in voorraad hebben en verkopen. Voor de andere coffeeshops en de gemeenten in de rest van Nederland verandert er niks. In de zomer van 2025 wordt besloten of het experiment met 1,5 jaar wordt verlengd en uiterlijk 2027 wordt het experiment afgebouwd. Dat betekent dat het huidige gedoogbeleid dan weer van kracht wordt, tenzij een nieuw kabinet anders beslist.

Wet van de remmende voorsprong

De meerwaarde van het experiment ontgaat mij. Als politiek compromis is het misschien briljant bedacht, maar of alle betrokken partijen, waaronder de consumenten, de gemeenten, de coffeeshops en de land- en tuinbouwsector, er op zitten te wachten is de vraag. Door dit experiment komt de ontwikkeling van het cannabisbeleid in Nederland de komende jaren vrijwel stil te staan, terwijl in het buitenland de legalisering van de teelt van cannabis gewoon doorgaat, met alle kansen voor het bedrijfsleven van dien.

Waar de internationale groeimarkt rond cannabis volop kansen biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven, ontbreekt het bij het kabinet aan visie en aan een zekere mate van urgentie. Er wordt te veel tijd en aandacht besteed aan het opzetten van een volstrekt overbodig experiment dat geen enkele ruimte biedt voor innovatie op het gebied van teelt of productontwikkeling. Daarmee is dit experiment een schoolvoorbeeld van de wet van de remmende voorsprong: het fenomeen dat een voorsprong op een bepaald gebied er toe leidt dat er onvoldoende stimulans is om verdere verbetering of vooruitgang op te zoeken, zodat men vroeg of laat voorbijgestreefd wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top